Chương trình khảo sát Tây Bắc (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 15/12/2015