Chương trình khảo sát điển hình tốt về du lịch có trách nhiệm tại Cần Thơ và An Giang (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 05/07/2016