Hội thảo khoa học liên kết phát triển Du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 22/02/2016