Lễ phát động chiến dịch nâng cao hình ảnh du khách Việt (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 19/04/2016