Lễ khai Mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2014
Cập nhật: 03/04/2014