Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác Du lịch Việt Nam – Nhật Bản và gặp gỡ doanh nghiệp du lịch Việt Nam – Nhật Bản
Cập nhật: 05/11/2013