Lễ hội đền Đại Lộ - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 14/11/2016
Album