Lễ hội đền Và - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 10/11/2016
Album