Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ - TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 08/09/2016
Album