Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2018
Cập nhật: 01/03/2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2018 ước đạt 1.431.845 lượt, tăng 0,1% so với tháng 01/2018 và tăng 19,4% so với tháng 02/2017. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.862.087 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng cục Thống kê