Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2017
Cập nhật: 02/01/2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2017 đạt 1.276.353 lượt, tăng 8,9% so với tháng 11/2017 và tăng 42,2 so với tháng 12/2016. Tính chung cả năm 2017 đạt 12.922.151 lượt khách, tăng 29,1% so với năm 2016.
Tổng cục Thống kê