Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2018
Cập nhật: 31/01/2018
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2018 ước đạt 1.430.242 lượt, tăng 12,1% so với tháng 12/2017 và tăng 42,0% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng cục Thống kê