Tăng cường quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế
Cập nhật: 24/10/2023
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) vừa ban hành Chỉ thị 28-CT/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Chỉ thị 28 nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

TPHCM vừa tổ chức thành công lễ hội sông nước lớn nhất từ trước tới nay, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn du khách gần xa

Chỉ thị 28 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp chú trọng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, tăng cường đổi mới các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam và TP. HCM.

Cùng với đó là tăng cường chất lượng công tác nắm bắt tình hình tại cơ quan, đơn vị liên quan đến vấn đề đối ngoại mới nảy sinh, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, tiêu cực có thể phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thành ủy TPHCM giao Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tổ chức phản bác các luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, cách mạng Việt Nam và công tác đối ngoại.

Ban Cán sự đảng UBND TPHCM được giao lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế; thực hiện các hoạt động ngoại giao văn hóa; đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức, hình thức thông tin, đặc biệt là tăng cường nền tảng số, các phương tiện và kênh truyền thông mới, góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam và TPHCM đến các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.

Thu Hường

Báo SGGP - sggp.org.vn - Đăng ngày 23/10/2023