Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020
Cập nhật: 07/04/2014
(TITC) – Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 (gọi tắt là Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh).

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh có 4 chủ đề chính bao gồm xây dựng thể chế và kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương; Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Thực hiện xanh hóa sản xuất; Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan được giao chủ trì thực hiện các hoạt động thuộc kế hoạch hành động tăng trưởng xanh chịu trách nhiệm đưa ra các giải pháp triển khai theo kế hoạch cho giai đoạn 2014 – 2020. Những hành động thuộc Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ và phù hợp với các nội dung về nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế; thay đổi cơ cấu kinh tế ngành, địa phương và các doanh nghiệp và đổi mới về công nghệ.

Về lĩnh vực du lịch, Bộ VHTTDL có nhiệm vụ triển khai hoạt động Phát triển Du lịch sinh thái, thay đổi cơ chế, hoàn thiện thể chế. Nội dung của hoạt động này là hoàn thiện thể chế, khuyến khích đầu tư, bồi dưỡng nguồn nhân lực để phát triển du lịch sinh thái nhằm mục đích tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng cảnh quan và môi trường ở các địa phương.

Nguồn vốn thực hiện các hoạt động được lấy từ ngân sách nhà nước trong Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu, nguồn lực của các doanh nghiệp, cộng đồng và nguồn viện trợ của quốc tế.

Xem toàn văn Quyết định