Vĩnh Long ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch
Cập nhật: 04/04/2014
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và công an tỉnh Vĩnh Long vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
 

Khách du lịch tham gia Liên hoan ẩm thực tại MDEC Vĩnh Long 2013

Theo đó, quy chế phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc cộng đồng trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan. Trong đó, công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long làm nòng cốt. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long có trách nhiệm phối hợp, giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch, tạo điều kiện thúc đẩy ngành du lịch tỉnh nhà phát triển, gắn với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể, công an tỉnh sẽ hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp du lịch của tỉnh về nội dung, hình thức tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan, công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm, bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tin kịp thời những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh trật tự, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại tại Việt Nam…

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, của các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động du lịch trong tỉnh. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho những tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm trên lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch. Bên cạnh đó, ngành sẽ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực du lịch có liên quan đến an ninh trật tự và tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá theo định kỳ.

Đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch có trách nhiệm chấp hành, phổ biến và hướng dẫn cho khách du lịch tuân thủ pháp luật, những quy định của nhà nước về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường du lịch và giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc…

vhttdlkv3.gov.vn