Tuyên truyền về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
Cập nhật: 17/07/2013
Ngày 15/7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện công ước UNESCO 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Tính đến tháng 7/2013, trên toàn thế giới có trên 980 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới thuộc 160 quốc gia được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đưa vào danh mục di sản thế giới.

Kể từ thời điểm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 1987 đến nay, Việt Nam đã có 17 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Trong những năm qua, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở nước ta luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của cộng đồng quốc tế, sự nỗ lực của các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương, vì vậy, công cuộc quản lý và bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đối với Vịnh Hạ Long, sau 1 năm được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, ngày 9/12/1995, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long được thành lập.

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã có những bước phát triển phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, khai thác di sản… Số lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan di sản thế giới ngày một tăng, góp phần thúc đẩy ngành Du lịch và sự tăng trưởng kinh tế của các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Cục Di sản, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã phổ biến và hướng dẫn thực hiện Công ước Quốc tế 1972; Luật Di sản văn hóa và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới ở Việt Nam; quy trình lập hồ sơ đề cử di sản; thực tiễn công tác quản lý di sản thế giới ở Việt Nam...

Báo Quảng Ninh