Quy định mức thu phí thẩm định các dịch vụ du lịch
Cập nhật: 09/05/2020
Bộ Tài Chính có Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5-5-2020 Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 5-5 đến hết ngày 31-12-2020.

Hướng dẫn viên Khu du lịch Cồn Phụng giới thiệu quy trình nuôi ông lấy mật cho du khách.

Theo đó, từ ngày 5-5 đến 31-12-2020, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp giấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp lệ phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư số 35/2020/TT-BTC, không nộp phí thẩm định giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành  nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mức phí quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, nộp phí thẩm định giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phéo kinh doanh dụch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mức quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tổ chức thu phí, mức thu, kê khai, nộp phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư số 35/2020/TT-BTC thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

Tin, ảnh: Minh Nhật

Báo Đồng Khởi