Sách “Số liệu thống kê chủ yếu ngành Du lịch giai đoạn 2000 – 2012”
Cập nhật: 02/01/2014
(TITC) - Trong những năm qua, ngành Du lịch Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, khẳng định vai trò trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển của ngành Du lịch, công tác thống kê du lịch cũng được quan tâm hơn và đẩy mạnh. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quát về chặng đường phát triển của ngành Du lịch Việt Nam 12 năm đầu thế kỷ 21, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã chủ trì biên soạn và xuất bản cuốn sách “Số liệu thống kê chủ yếu ngành Du lịch giai đoạn 2000 – 2012”. Đây là ấn phẩm chính thống đầu tiên trong lĩnh vực thống kê du lịch với hệ thống số liệu tương đối toàn diện kèm theo bình luận, phân tích, đánh giá về các chỉ tiêu thống kê du lịch.

Cuốn sách không chỉ góp phần nâng cao nhận thức chung của xã hội về du lịch mà còn hỗ trợ các nhà quản lý, lãnh đạo các cấp định tính và định lượng rõ hơn vị trí, vai trò của ngành Du lịch trong nền kinh tế quốc dân, trong tương quan với các ngành/lĩnh vực khác của đất nước, với du lịch các quốc gia/vùng lãnh thổ khác trên thế giới, qua đó hoạch định chính sách và đầu tư nguồn lực phù hợp cho phát triển du lịch.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Phương

Trung tâm Thông tin du lịch