Quảng Bình: ''Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch''
Cập nhật: 23/05/2023
Đó là nội dung dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS và MN) giai đoạn 2021-2030 do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện.

Dự án nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS và MN phù hợp với thực tế địa phương, đặc biệt chú trọng di sản văn hóa của các DTTS có nguy cơ mai một. Dự án phát huy vai trò các chủ thể trong bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ nhân, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho ĐBDTTS.

Các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án 6 gắn phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo nền tảng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của các địa phương vùng ĐBDTTS và MN.

Trong khuôn khổ Dự án 6, tháng 5/2023, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức tập huấn cho bà con dân tộc Bru-Vân Kiều thuộc xã Trường Xuân (Quảng Ninh) về công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều.

Tham gia lớp tập huấn có 5 nghệ nhân và 32 học viên. Các học viên đã được giới thiệu về những lễ hội truyền thống tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung, Lễ hội Trỉa lúa và Lễ hội Mừng cơm mới của người Bru-Vân Kiều nói riêng. Lớp tập huấn đã trang bị kỹ năng sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức lễ hội cho đồng bào. Đặc biệt, các nghệ nhân đã hướng dẫn học viên sử dụng nhạc cụ truyền thống, các kỹ năng múa, hát những làn điệu truyền thống của dân tộc Bru-Vân Kiều đang có nguy cơ bị mai một.

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể tại xã Trường Xuân (Quảng Ninh), tháng 5/2023.

Bên cạnh đó, học viên được trao đổi về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của ĐBDTTS và MN nói chung, đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều tại Quảng Bình nói riêng; về gắn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Bru-Vân Kiều trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương thời gian tới.

Dự án 6 bao gồm nhiều hoạt động phong phú như xây dựng tủ sách cộng đồng; hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho thiết chế văn hóa, thể thao; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS; xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn, bản vùng ĐBDTTS và MN…

Ngọc Mai

Báo Quảng Bình - baoquangbinh.vn - Đăng ngày 22/05/2023