Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2019
Cập nhật: 31/01/2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2019 ước đạt 1.501.766 lượt, tăng 9,3% so với tháng 12/2018 và tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng cục Thống kê