Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2018
Cập nhật: 02/01/2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt 1.374.235 lượt, tăng 5,6% so với tháng 11/2018 và tăng 7,7% so với tháng 12/2017. Tính chung cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017.
Tổng cục Thống kê