Xác lập khu bảo vệ cảnh quan Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn
Cập nhật: 21/08/2017
Ông Phan Hộ, Trưởng ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đồng ý để Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn xác lập khu rừng có tổng diện tích 1.158ha thành rừng bảo vệ cảnh quan Di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn nhằm góp phần bảo tồn các giá trị về lịch sử, văn hóa và cảnh quan tự nhiên của di sản. 

Hiện Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã thuê đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát thực địa, xác lập vị trí, giới cận khu rừng bảo vệ cảnh quan di sản để có giải pháp bảo vệ cụ thể. 

Quần thể Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn được bao bọc bởi 1.158ha rừng, thuộc các xã Duy Phú, Duy Hòa, Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

Trong tổng diện tích 1.158ha rừng nói trên, có 32ha rừng nằm trong vùng lõi là nơi bảo tồn các công trình kiến trúc Chămpa cổ xưa. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích rừng được giao theo quy định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng và các quy định hiện hành khác có liên quan nhằm quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trong khu di tích được giao quản lý. 

Mới đây, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình khi thực hiện đề tài nghiên cứu “Đa dạng sinh thái rừng đặc dụng Mỹ Sơn” đã khẳng định rừng trong khu vực bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn hiện có nhiều loài động thực vật có giá trị, nhiều loại động thực vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam, nhiều loài lần đầu mới phát hiện ở rừng nhiệt đới miền Trung Việt Nam. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, ngành chức năng phối hợp thực hiện đầy đủ các quy trình để giao đất, giao rừng cho Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý di sản có đầy đủ cơ sở pháp lý, quyền hạn trong việc gìn giữ, bảo vệ, phát triển rừng và đa dạng sinh học./. 

Vietnam+