Hưng Yên: Tu bổ, chống xuống cấp 100 di tích
Cập nhật: 17/10/2016
UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký quyết định phê duyệt Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp 100 di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, với kinh phí 48 tỉ đồng. 

Theo Đề án, tỉnh sẽ đầu tư tu bổ, chống xuống cấp 100 di tích, trong đó 60 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 40 di tích xếp hạng cấp tỉnh xuống cấp nghiêm trọng ở các loại hình di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật.

Đồng thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuống cấp di tích và nguy cơ mất mát giá trị nguyên gốc của hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Với trên 1.210 di tích các loại, 161 di tích và cụm di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 176 di tích cấp tỉnh, Hưng Yên là tỉnh đứng thứ ba cả nước về số lượng di tích được xếp hạng quốc gia. Từ lợi thế này, Hưng Yên đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Công tác trùng tu, tôn tạo di tích được thực hiện bài bản.

Cinet