Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo
Cập nhật: 13/09/2016
Ngày 10/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1778/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo.

Cơ quan chủ quản Dự án là UBND tỉnh An Giang. Cơ quan chủ đầu tư là Ban Quản lý khu di tích văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng, tu bổ, tôn tạo Khu di tích văn hóa Óc Eo đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, bảo tồn di vật; Tôn tạo mỹ quan cho khu di tích; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho di tích quốc gia đặc biệt, phục vụ việc xây dựng hồ sơ di sản để trình UNESCO công nhận di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê là di sản văn hóa thế giới và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Nội dung dự án bao gồm: bồi thường, giải phóng mặt bằng, cắm mốc bảo vệ di tích; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, mái che bảo vệ di tích, đường vào di tích, tôn tạo môi trường cảnh quan và hệ thống cây xanh.

Thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài trong giai đoạn 2016-2020.

Cinet