Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 7 tại tỉnh Bạc Liêu
Cập nhật: 16/12/2014
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 4532/BVHTTDL-VHDT ngày 11 tháng 12 năm 2014 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về việc đăng cai tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 7.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 06 năm 2014 của hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước nhằm tôn vinh và bảo tồn, phát huy, phát triển bản sắc văn hoá đồng bào Khmer Nam bộ, theo định kỳ tổ chức Ngày hội (03 năm/lần), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh có đồng bào Khmer ở Nam bộ chỉ đạo và tổ chức (theo hình thức luân phiên) tại các tỉnh Nam bộ từ lần thứ nhất đến lần thứ 6, năm 2014 tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 6 tại tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ Công văn số 4100/UBND-VX ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đồng ý chủ trương đăng cai Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 7 tại tỉnh Bạc Liêu và tờ trình số 444/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về việc xin đăng cai Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 7 tại tỉnh Bạc Liêu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 7, năm 2017.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội được tốt nhất, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, kịch bản và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Ngày hội đạt kết quả tốt đẹp.

CINET