Tái đề cử quần thể di tích Huế lên UNESCO
Cập nhật: 12/02/2014
Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ đã đồng ý về chủ trương đối với việc lập hồ sơ tái đề cử quần thể di tích Huế trình UNESCO công nhận bổ sung tiêu chí giá trị nổi bật toàn cầu (tiêu chí III) theo đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 

Bộ VHTT&DL cũng lưu ý, trong quá trình lập hồ sơ tái đề cử, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu mở rộng phạm vi di sản; bổ sung các di tích khác có liên quan đến quần thể di tích chưa được đưa vào hồ sơ đề cử trước đây và trong Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích Huế đã được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. 

Sau khi hoàn thiện, hồ sơ tái đề cử sẽ được gửi tới Bộ VHTT&DL, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia trước khi trình thủ tướng chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nét Cố đô